Tin tức
Tỷ lệ hoàn trả cao nhất【Mỗi ngày】: Live Casino 0,8% | Slot Game 0,8% | Sports 0,4%

Danh sách các thành viên nhận được tiền thưởng khuyến mãi 50% trong tháng 5

Thời gian phát biểu   2018/05/08


Thành viên Hung6XX nhận được 1.500.00đ
Thành viên ablieXX nhận được 500.000đ
Thành viên Lequocthuan1XX nhận được 350.000đ
Thành viên HaihaXX nhận được 630.000đ
Thành viên Achilles13XX nhận được 3.350.000đ
Thành viên VivXX nhận được 860.000đ
Thành viên NamynguyenXX nhận được 350.000đ
Thành viên iamlXX nhận được 1.000.000đ
Thành viên khongiXX nhận được 700.000đ
Thành viên casXX nhận được 6.200.000đ
Thành viên yubyliXX nhận được 6.200.000đ
Thành viên ThaimeXX nhận được 450.000đ
Thành viên DDucXX nhận được 350.000đ
Thành viên kabin0XX nhận được 2.700.00đ
Thành viên haimancXX nhận được 475.000đ
Thành viên CuonggiauXX nhận được 800.000đ
Thành viên HappyluXX nhận được 1.500.000đ
Thành viên vlkylaXX nhận được 350.000đ
Thành viên thichthinhichXX nhận được 3.000.000đ